1. Základní informace

Prague Horror Cave je atrakce ve stylu hororového podzemí, které je umístěno a provozováno v prostorách protiatomového krytu, který se nachází v suterénu University Hotelu VŠE na adrese Jesseniova 355/212, 13000 Praha 3, Žižkov.

Atrakci provozuje Noční bojovka s.r.o., IČ:06708374, sídlem Nad Údolím 124, 25068 Husinec – Řež. Dále jen Provozovatel.

Provozní doba:

čtvrtek – neděle, 16:00 – 22:00

2. Popis atrakce

Jedná se o prohlídku prostor protiatomového krytu, které jsou vyzdobeny v hororovém stylu. Součástí prohlídky je setkávání s pracovníky atrakce, kteří jsou převlečeni za hororové postavy a snaží se svým chováním účastníky prohlídky co nejvíce vyděsit.

Prohlídky probíhají ve tmě, jednotlivé místnosti jsou jen mírně osvícené.

Cesta je vyznačena provázkem, kterého se skupinka účastníků po celou dobu dotýká a díky tomu pozná, kudy jít. Skupinka může mít minimálně jednoho a maximálně čtyři členy. Jedna prohlídka trvá přibližně 15 – 20 minut.

3. Podmínky účasti.

Účastnit se mohou osoby starší 15 – ti let, které uhradili vstupné.

Každý účastník je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Účast nedoporučujeme epileptikům, klaustrofobikům, těhotným ženám, osobám s psychickými obtížemi, nebo srdečními chorobami. Účast nebude povolena osobám v podnapilém stavu. Provozovatel si vyhrazuje právu dle vlastního uvážení nevpustit na prohlídku kohokoliv, bez udání důvodu.

4. Průběh prohlídky

Je doporučeno si předem na webových stránkách www.praguehorrorcave.com zarezervovat čas prohlídky. Pokud skupinka dorazí na místo bez rezervace, provozovatel nemůže zaručit, že bude volné místo. Možné to však samozřejmě je.

Po příchodu členové skupinky uhradí vstupné a podepíší dokument Prohlášení účastníků. Následně budou pracovníkem atrakce odvedeni do první místnosti, kde jim budou sděleny veškeré instrukce a promítnut krátký příběh o tom, co je na prohlídce čeká. Pokud se účastníci v tomto momentu rozhodnou prohlídku neabsolvovat, mají nárok na vrácení vstupného. Pokud je vše v pořádku, chopí se provázku na stěně a vyrazí na samotnou prohlídku, která tímto okamžikem začíná.

Pokud si účastníci budou přát prohlídku předčasně ukončit, sdělí toto rozhodnutí nejbližšímu pracovníkovi, kterého na prohlídce uvidí. V ten okamžik prohlídka končí a účastníci nemají nárok na vrácení vstupného.

Na prohlídce se účastníci pohybují pouze podle provázku. Volný pohyb po atomovém krytu je nepřípustný. Osoby ve skupince jdou v řadě za sebou. Ve tmě provázek naleznou vždy na stěně po pravé ruce, pokud nedostanou jiné instrukce. Účastníci neustále postupují pomalým krokem kupředu po provázku, v místnostech se nezdržují déle, než je nutné, nebo uvedené.

Při setkání s pracovníky atrakce (dále jen s „postavami“), je naprosto nepřípustné jakékoliv násilí. Postavy se budou snažit účastníky co nejvíce vyděsit, ale ve skutečnosti se skupinka v žádné nebezpečné situaci po celou dobu prohlídky neocitne. Pokud by některý s účastníků postavu jakkoliv fyzicky napadl, prohlídka bude okamžitě ukončena bez nároku na vrácení vstupného.

Účastníci prohlídky jsou dále povinni řídit se písemnými instrukcemi, se kterými se během prohlídky setkají. Takové instrukce budou napsané zřetelně na osvícené informační tabuli.

Je přísně zakázáno dotýkat se vybavení a zařízení protiatomového krytu, především ventilů a uzávěrů, které mohou být umístěny na stropě.

5. Práva a povinnosti účastníků

V celých prostorách University Hotelu a především v prostorách Prague Horror Cave platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Dále zakázán vstup se zbraní.

Cenné předměty si účastníci mohou po dobu prohlídky uschovat na recepci.

Vstupem na prohlídku dává každý účastník Provozovateli souhlas s pořizováním audiovizuálních, zvukových a obrazových záznamů jeho účastni na prohlídce. Tyto záznamy mohou později posloužit k propagaci atrakcí provozovatele. Tento souhlas je udělen výhradně k tomuto účelu a platí do odvolání účastníkem.

Pokud v důsledku nedodržení Provozního řádu dojde ze strany účastníka k majetkové újmě, především v důsledku poškození vybavení, je účastník povinen nahradit způsobenou škodu v plné výši.

Provozovatel neodpovídá za škodu či ztrátu osobních věcí, či cenností účastníka, které nebyly uschovány na recepci.

6. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto provozního řádu.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 15. května 2019.


Noční bojovka s.r.o.

Michal Rajdl

jednatel