Úvodní ustanovení

1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na atrakci Prague Horror Cave (dále jen „akce”) pořádané společností Noční bojovka s.r.o. IČ: 06708374 se sídlem
Nad Údolím 124, 25068 Husinec (dále jen „pořadatel“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

II. Vznik smluvního vztahu

1. V hotovosti, v místě nabízené akce, tedy University Hotele VŠE, Jesseniova 212, 13000 Praha 3.

2. Bezhotovostně, platební kartou, také v místě konání akce.

 

III. Ceny

1. Cena vstupenek je uvedena bez DPH, neboť pořadatel ke dni vydání těchto podmínek není plátcem DPH. V případě, že se pořadatel stane plátcem DPH, bude k uvedené ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Ceník atrakce je uvedený na webových stránkách www.praguehorrorcave.com

IV. Osobní údaje


– Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje v zabezpečeném úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).
– Pořadatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je Pořadatel oprávněn dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.
 

V. Závěrečná ustanovení

1. Podmínky místa konání akce
– Vstupem na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
– změna programu či místa konání akce vyhrazena.
2. Zrušení akce
– pořadatel může akci zrušit. O zrušení akce je povinen zákazníka informovat mailem, telefonicky, nebo oznámením na www.praguehorrorcave.com . Pořadatel neručí za náklady vzniklé zákazníkovi související se zrušením akce.
3. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek
– Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotlačena.
– Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.  

– uhrazením platby za vstupné, vyjadřuje zákazník souhlas s těmito podmínkami.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 7. 2019.

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

I. Předmět reklamačního řádu

• Reklamační řád stanoví postup zákazníka a Noční bojovka s.r.o. (dále jen pořadatel) v případech, kdy přes veškeré úsilí pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k
podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na akci Prague Horror Cave.

•Reklamovat lze pouze rozpor poskytnuté služby se smlouvou, nikoliv výsledek služby. Prodávající upozorňuje, že výsledek služby není garantován (především není garantováno, že příjemce služby bude mít v průběhu akce pocit strachu apod.).

II. Prodej vstupenek

• Prodej vstupenek se realizuje na základě Obchodních podmínek pro prodej vstupenek (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní
vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem.
• Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak.

III. Vracení vstupenek

• Při změně či zrušení akce může zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení
vstupného.
• Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek mailem nebo na webových stránkách www.praguehorrorcave.com.

V. Účinnost reklamačního řádu

• Reklamační řád je závazný pro zákazníka i pořadatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 15. 7. 2019.

Informace o ochraně osobních údajů


– Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje v zabezpečeném úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).
– Pořadatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je Pořadatel oprávněn dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.

náš facebook zde